عدم حضور پدر و تاثیرش بر گرایش به همجنسگرایی

عدم حضور پدر و تاثیرش بر گرایش به همجنسگرایی

تئوری تکاملی اخیر سیال بودن جنس جنسی زنان نشان می دهد که زنان ممکن است گرایش جنسی را به همان معنای مردان نداشته باشند و گرایش جنسی ظاهری زنان به جای آن می تواند یک محصول جانبی جهت گرایش جنسی و اجتماعی آنها باشد. ... ادامه مطلب
همجنس گرایی

همجنس گرایی

در سال 1973 انجمن روان پزشکی آمریکا همجنس گرایی را به عنوان یک طبقه ي تشخیصی کنار گذاشت و در سال 1980 آن را از DSM حذف نمود. ... ادامه مطلب