عدم حضور پدر و تاثیرش بر گرایش به همجنسگرایی

عنوان مقاله:

عدم حضور پدر،و تاثیرش بر گرایش جنسی اجتماعی و همجنسگرایی در زنان و مردان.

چکیده مقاله:

تئوری تکاملی اخیر سیال بودن جنس جنسی زنان نشان می دهد که زنان ممکن است گرایش جنسی را به همان معنای مردان نداشته باشند و گرایش جنسی ظاهری زنان به جای آن می تواند یک محصول جانبی جهت گرایش جنسی و اجتماعی آنها باشد. یکی از عواملی که به طور پیوسته بر اهمیت جامعه شناختی تأثیر می گذارد، فقدان پدر در دوران کودکی است.

مطابق با پیش بینی تئوری، داده های ملی طولی مطالعه نوجوانان به سلامت بزرگسالان (اضافه کردن سلامت) نشان می دهد که فقدان پدر با بررسی هویت خود، رفتار جنسی، و جذابیت عاشقانه، به طور قابل ملاحظه ای افزایش همجنس گرایی را در زنان در زندگی در بزرگسالی افزایش میدهد در حالی که در مردان اینچنین نیست.
با توجه به این نظریه، ارتباط تنگاتنگی بین فقدان پدر و همجنسگرایی در زنان به طور کامل توسط جهت گیری جنسی-اجتماعی آنها متاثر می شود.

© ۲۰۱۹ انجمن بین المللی علوم روانشناسی.

کلید واژه ها:

همجنس گرایی؛ همجنسگرایی؛ سیالیت جنسی

منبع: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30706463

مقاله چاپ شده در سایت pubmed

• Format: Abstract

Int J Psychol. 2019 Jan 31. doi: 10.1002/ijop.12569. [Epub ahead of print]
Father absence, sociosexual orientation, and same-sex sexuality in women and men.

Kanazawa S1.

Author information

Abstract


A recent evolutionary theory of female sexual fluidity suggests that women may not have sexual orientations in the same sense that men do, and that women’s apparent sexual orientation may instead be a byproduct of their sociosexual orientation. One developmental factor that has consistently been shown to influence sociosexual orientation is father absence in childhood. Consistent with the prediction of the theory, the analyses of the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Add Health) data show that father absence significantly increases women’s, but not men’s, same-sex sexuality in adulthood, whether it is measured by self identity, sexual behaviour, or romantic attraction. Further consistent with the theory, the association between father absence and same-sex sexuality in women is entirely mediated by their sociosexual orientation

© ۲۰۱۹ International Union of Psychological Science.

KEYWORDS:

Heterosexuality; Homosexuality; Sexual fluidity

PMID:30706463 DOI: 10.1002/ijop.12569

homosexuality

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *